Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
 2. Toepasbaarheid
 3. Diensten
 4. Overeenkomst
 5. Persoonsgegevens
 6. Facturatie en betaling
 7. Overmacht
 8. Aansprakelijkheid
 9. Beëindiging overeenkomst
 10. Klachtenregeling

1. Begrippen

Cliënt: de natuurlijke persoon waarmee Gewoon bij u thuis een overeenkomst aangaat.

Vertegenwoordiger: de natuurlijk persoon die door de cliënt gemachtigd is zijn of haar belangen te behartigen.

Gewoon bij u thuis: éénmanszaak voor begeleiding en ondersteuning van ouderen.

2. Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Gewoon bij u thuis en de cliënt of vertegenwoordiger gesloten overeenkomst.

3. Diensten

Gewoon bij u thuis biedt begeleiding en ondersteuning, uitsluitend binnen de woonplaats Houten. Gewoon bij u thuis verleent geen (zware) huishoudelijke, persoonlijke of medische zorg.

4. Overeenkomst

Na het kennismakingsgesprek wordt er samen met de cliënt of vertegenwoordiger gekeken welke dienstverlening wenselijk is. Dit wordt in een overeenkomst opgenomen. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

In de overeenkomst staat:

 • De betrokken partijen
 • Van welke ondersteuning de cliënt gebruik wil maken
 • De frequentie van de dienstverlening
 • De vergoeding (met eventuele specificatie van de kosten die voor rekening van de cliënt komen)
 • De betalingstermijn
 • De wijze van facturatie
 • De looptijd van de overeenkomst

Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Gewoon bij u thuis en de cliënt of diens vertegenwoordiger.

5. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die is aangegaan. Gewoon bij u thuis gebruikt betaalgegevens, zoals IBAN, voor het verwerken van betalingen in het kader van de overeenkomst.

Gewoon bij u thuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Gewoon bij u thuis  persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gewoon bij u thuis verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gewoon bij u thuis moet toestemming krijgen van de cliënt om foto’s of audiovisuele opnamen te maken ten behoeve van publicatie.

Bij het opstellen van de overeenkomst geeft de cliënt de naam en de  bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

De cliënt heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan middels een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, verstuurd naar info@gewoonbijuthuis.nl.

6. Facturatie en betaling

Gewoon bij u thuis hanteert een los uurtarief met een minimum afname van één uur, met toeslagen voor het weekend of directe ondersteuning binnen 24 uur (indien mogelijk). Eventuele extra kosten zoals boodschappen zijn voor rekening van de cliënt. Ondersteuningspakketten dienen vooraf betaald te worden. De ondersteuningspakketten inclusief het proefpakket gelden alleen binnen de woonplaats Houten. Bij vergoeding vanuit het PGB geldt het uurtarief.

Facturatie geschiedt twee keer per maand; op de 14e en de 28e. De cliënt of de vertegenwoordiger ontvangt de factuur via email of post; dit is in de overeenkomst opgenomen.

Facturen dienen binnen twee weken voldaan te worden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn stuurt Gewoon bij u thuis een betalingsherinnering en geeft de cliënt hiermee de mogelijkheid om de betaling binnen 14 dagen alsnog te voldoen.

Indien na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Gewoon bij u thuis gerechtigd om eventueel noodzakelijke incassokosten bij de cliënt in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

Gewoon bij u thuis valt onder de Kleine Ondernemings Regeling; hierdoor vervalt het heffen van BTW.

7. Overmacht

Wanneer door een onverwachte persoonlijke situatie of ziekte van de cliënt de afgesproken dienstverlening niet kan doorgaan, dan wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken. In geval van een onverwachte persoonlijk situatie of ziekte van de dienstverlener wordt eveneens in overleg een nieuwe datum afgesproken.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd.

8. Aansprakelijkheid

Gewoon bij u thuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of voor enig persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.

In geval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is Gewoon bij u thuis slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de cliënt is betaald. Gewoon bij u thuis heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden.

Gewoon bij u thuis is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering en een geldig VOG.

9. Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

 • Bij wederzijds goedvinden
 • Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan
 • Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of Gewoon bij u thuis
 • Door overlijden van de cliënt

10. Klachtenregeling

Indien er sprake is van een klacht, kan de cliënt schriftelijk contact opnemen met Gewoon bij u thuis. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met de cliënt worden opgenomen om een oplossing te vinden.